فرم رضایت سنجی کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P582-F638-U0-N553180          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: مشخصات شغلی

محل خدمت فعلی خود را انتخاب کنید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سمت:
پرستار و بهیار
سرپرستار
سوپروایزر
کادر اداری
پاراکلینیک
مسئول واحد
منشی
خدمات
نگهبان
در صورتیکه کادر درمان و یا پاراکلینیک هستید لطفا شیفت کاری خود را ذکر نمایید:
فیکس صبح
صبح و عصر
صبح و عصر و شب
فیکس شب
:: فرم سنجش میزان رضایت کارکنان

در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت داده می شوم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
مدیر ارشد بیمارستان با همکاران رابطه ای محترمانه دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
سرپرست من به رفاه زیر دستان خود اهمیت می دهد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
نقطه نظرات و پیشنهادات من و همکارانم برای سرپرستمان اهمیت دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
سرپرست من برای انجام کارها کمک کننده است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
سرپرست من در ترغیب افراد برای کار با یکدیگر موفق است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
دریافتی من متناسب با ارزش کاری است که برای سازمان انجام میدهم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در این بیمارستان هر فرد متناسب با ارزش کاری که برای سازمان انجام میدهد حقوق و مزایا دریافت می کند
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در این بیمارستان ترفیعات و تشویقات بر اساس روابط صورت می گیرد نه ضوابط و صلاحیت فردی .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
پست سازمانی من متناسب با تحصیلات و مهارتهای شغلی ام است .
مخالفم
کاملا مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
افرادی که با آنها کار میکنم در کارهایشان مهارت دارند .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
بین من و همکارانم رابطه ای دوستانه وجود دارد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
افرادی که با آنها کار میکنم برای انجام کارها کمک کننده هستند .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در این بیمارستان نگرانی از جهت اخراج و یا تعلیق از کار ندارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در محیط کارم آزادی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه کارم را انجام دهم دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در این بیمارستان دوره های آموزشی متناسب با نیاز آموزشی کارکنان برگزار می گردد .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
به بهداشت کارکنان در محیط کار اعم از ( تشکیل پرونده پزشکی ، پیگیری سلامت شغلی افراد ، ایجاد محیط فیزیکی امن و ... ) اهمیت داده میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
به هنگام بروز هرگونه حادثه (سوختگی ، Needle Stick ، و ... ) مراتب به درستی پیگیری میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
در مورد خطرات شغلی موجود در محیط کاری من به خوبی اطلاع رسانی میشود .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
آموزشهای لازم در خصوص نحوه ی برخورد با هر گونه حادثه و شرایط مخاطره آمیز به من داده شده است .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
خدمات ارائه شده توسط امور رفاهی متناسب با نیاز پرسنل میباشد و من از این جهت رضایت کامل دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
از شرایط فیزیکی ( نور ) محیط کار خود رضایت دارم .
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
از شرایط فیزیکی (صدا) محیط کار خود رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
از شرایط فیزیکی (تهویه) محیط کار خود رضایت دارم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
نسبت به سازمان خود احساس وفاداری میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
از کار کردن در سازمانم احساس غرور میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
من افتخار میکنم که به دیگران بگویم که در این مرکز کار میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
برای ادامه کار در این مرکز هر نوع وظیفه ای که به من محول شود می پذیرم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
اشتغال در این بیمارستان را به سایر همکاران خارج از مرکز توصیه میکنم.
کاملا مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم / نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم